Aktualności

Ogłoszenie

Zamówienie w postepowaniu przetargowym na przygotowanie strategii i koncepcji wizualnej oraz wdrożenie i realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej promocji jabłek z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym – „Jabłka Grójeckie” pt. Samo zdrowie „Jabłka ChOG” skierowanej na rynki Szwecji i Finlandii zostało odwołane  zgodnie z  pkt 4.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wskazywania przyczyn oraz…

Read more

Wyniki

Uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców realizacji zadania #WybieramPOLSKIEjabłka 2023, do realizacji tego zadania wybrała: Create and Production sp z o.o. Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

Read more

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzień dobry W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2023 r. na przygotowanie koncepcji realizacji projektu ,,#WybieramPOLSKIEjabłka2023″, dotyczącego promocji polskich jabłek, przesyłam pytania niezbędne do wyceny oraz zaplanowania działań w ramach prac nad koncepcją: Organizacja i przygotowanie stoiska na Narodowym Dniu Sportu/stoiska na Światowym Dniu Jabłka: Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy grafiki i zdjęcia prawdziwych sadowników…

Read more

GENEZA

Stowarzyszenie Sady Grójeckie powstało w 2007 r. z inicjatywy Macieja Majewskiego, Marcina Lisa i Jakuba Kwiatkowskiego, którzy dostrzegli potencjał marki regionalnej.
Opracowano specyfikację do wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji Jabłek Grójeckich w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych i 5 października 2011 r. Jabłka Grójeckie zostały wpisane do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Pod tą nazwą mogą być oferowane wyłącznie jabłka klasy premium (ekstra i I) spełniające szczegółowe wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości i jędrności miąższu.

Stowarzyszenie Sady Grójeckie jest jedynym dystrybutorem Jabłek Grójeckich z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG / eng. PGI).

OPIS

Organizacja zrzeszająca producentów owoców, posiadających prawo do wytwarzania/produkcji jabłka z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka Grójeckie”.

CELE

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności. Stowarzyszenie inicjuje i koordynuje działania marketingowe producentów owoców z regionu grójeckiego oraz innych podmiotów związanych z branżą sadowniczą, w szczególności działania mające na celu promocję i zwiększenie rozpoznawalności wśród konsumentów i producentów nazwy „jabłka grójeckie” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej
nr 981/2011 z dnia 30 września 2011 r. w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

Stowarzyszenie organizuje i wspiera działania promocyjne na rzecz owoców z regionu grójeckiego oraz działania promocyjne wspomagające rozwój samego regionu. Propaguje wysokie standardy produkcji i dystrybucji owoców, a także udziela wsparcia producentom owoców z regionu grójeckiego, którzy chcą posługiwać się chronionym oznaczeniem geograficznym „jabłka grójeckie”.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokich standardów produkcji i dystrybucji owoców, a także wdrażanie rozwiązań podnoszących jakości oferowanych produktów.

Stowarzyszenie stawia duży nacisk na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działa na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.

Stowarzyszenie Sady Grójeckie realizuje swoje cele między innymi przez:

  • opracowywanie, wdrażanie i kontrolę realizacji strategii marketingowych wśród poszczególnych Członków Stowarzyszenia,
  • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  • organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji owoców z regionu grójeckiego, promocji zarejestrowanego oznaczenia geograficznego „jabłka grójeckie” oraz promocji samego regionu i jego tożsamości kulturowej,
  • organizowanie i finansowanie działalności marketingowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,
  • opracowywanie i wdrażanie wysokich standardów produkcji i dystrybucji owoców wśród producentów, grup producenckich oraz organizacji handlowych w celu zapewnienia najlepszej jakości oferowanych produktów oraz usług,

Stowarzyszenie współpracuje w oparciu o wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Inicjuje, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe o charakterze społecznym. Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w celu budowania świadomości konsumentów w zakresie promocji polskich owoców w kraju i na świecie.

 

Wszelkie działania Stowarzyszenia nieodzownie wiążą się z propagowaniem strategii zrównoważonego rozwoju.  Realizacja procesów w Organizacji polega na tworzeniu  atrakcyjnych  warunków  dla  rozwoju  człowieka,  w  przyjaznym  otoczeniu,  poprzez wprowadzanie rozwiązań informatycznych, a w szczególności przez technologie  informacyjne oraz  poprzez  wprowadzenie  nowych  lub  usprawnionych  procesów  pozyskiwania, przetwarzania i rozprzestrzeniania informacji oraz budowania na tej podstawie umiejętności ludzi i  organizacji  w  celu zrównoważonego  wykorzystania  istniejących  zasobów,  podnoszenia konkurencyjności  i  innowacyjności  lokalnej  gospodarki, zwiększania  zatrudnienia, a także poprawy jakości usług i produktów.

STATUT

ZARZĄD

Maciej Majewski

Prezes Zarządu

Emilia Weronika Lewandowska

Wiceprezes Zarządu

Marcin Lis

Wiceprezes Zarządu

Hubert Woźniak

Wiceprezes Zarządu

ADRES

STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE
UL. NIEMOJEWSKA 19, 05-660 WARKA
NIP 7971966795, KRS, 0000288819

KONTAKT

stowarzyszenie@sadygrojeckie.pl

tel. + 48 698762020

DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA

Załącznik 1

Deklaracja

 

Załącznik 2

Wniosek o nadanie nr wprowadzenie zmiany 

Załącznik 3

Rejestr wysyłek

 

Załącznik 4

Weksel i deklaracja wekslowa

Załącznik 5

Wzór opinii

Załącznik 6

Zamiar wprowadzenia 9 11 2017 M

Załącznik 7

Wniosek o przedłużenie ważności numeru

Regulamin Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczący dotyczący strategii marketingowych związanych z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym “Jabłka Grójeckie” bez załączników.

PROJEKTY

Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce przy ul Niemojewskiej 19, zrealizowała w trakcie swojej działalności w latach 2020 -2023 projekty dofinansowane m.in. ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz ze środków PROW

Informacja o projektach:

1. #Wybieram Polskie Jabłka
– dotacja z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw – realizowana w latach 2020-2021

Cel: Zwiększenie spożycia polskich jabłek

Założenia:
Przedmiotem działań jest kampania informacyjno-promocyjna #wybieram POLSKIE jabłka, której założeniem jest: – Promocja polskich jabłek (w tym certyfikowanych i ekologicznych), jako naszego dobra narodowego.

– Wprowadzenie nowej jakości współpracy polskich producentów jako partnerów, których przyświeca jeden cel – wzrost spożycia krajowych jabłek.

– Budowanie patriotyzmu konsumenckiego.

Grupa docelowa:  osoby w wieku 18-59, młode matki 18-39, seniorzy

Czas trwania: listopad 2020 – maj 2021

Budżet: 499583,70 zł netto

Rynek: Polska

Partnerzy: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Stowarzyszenie „Unia Owocowa”, Stowarzyszenie Sady Sandomierskie

2. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów ( jabłko Grójeckie ) oraz upowszechnianie wiedzy o tych produktach i systemie jakości , w ramach którego te produkty zostały wytworzone ( ChOG) – dotacja udzielona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ze środków EFPROW , kampania realizowana w latach 2020-2022

Cel projektu:

Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów
(Jabłko Grójeckie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach
i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Chronione Oznaczenie Geograficzne).

– zwiększenie rozpoznawalności produktów (Jabłka Grójeckie)
– zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji (Jabłek Grójeckich),
a tym samym wzrost popytu na te produkty
– szerzenie wiedzy na temat istnienia unijnych i krajowych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty

Założenia:
Dotarcie do polskiego konsumenta poprzez działania informacyjne i promocyjne w wielu kanałach przekazu

Grupa docelowa: kobiety 20-49, zamieszkujące średnie i duże miasta, a także młodzież szkolna),

Czas trwania: 16.08.2021 – 31.01.2023

Budżet: 2 455 500 zł netto

Dotacja PROW: 1 728 175,40 PLN netto,
Wkład własny: 740 646,60  PLN netto

Rynek: EU (Polska, Niemcy)

Beneficjentem była spółka JG PROMO, w której Stowarzyszenie Sady Grójeckie ma 100% udziałów.

3. #Wybieram Polskie Jabłka – kontynuacja
– dotacja z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw – realizowana w latach 2021-2022

Cel: Zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw oraz ich przetworów, w tym produktów ekologicznych, w wyniku zmiany postrzegania owoców i warzyw – edukacja konsumentów
w zakresie pierwszoplanowej roli ich w diecie

Założenia:
Działania projektu będą informować o

  • Zdrowotnych walorach jabłek
  • Konieczności szerszego ich włączenia w codzienną dietę
  • Bezpieczeństwie i jakości polskich jabłek oraz działaniach jakie w tym kierunku podejmują sadownicy

Grupa docelowa:  osoby w wieku 18-59, młode matki, dzieci przedszkolne i szkolne

Czas trwania: listopad 2021 – czerwiec 2022

Budżet: 483 525 zł netto

Rynek: Polska

Partnerzy: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,
Stowarzyszenie „Unia Owocowa”

4. Jabłkowa Jesień – Narodowy Dzień Sportu Narodowy Dzień Jabłka (#wybierampolskiejabłka - jabłkowa jesień 2022)
- dotacja z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, zrealizowana w 2022

Cel projektu: Zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw oraz ich przetworów, w tym produktów ekologicznych, a także produktów wytwarzanych lokalnie lub pochodzących z lokalnych surowców, w wyniku zmiany postrzegania warzyw i owoców – edukacja konsumentów w zakresie pierwszoplanowej ich roli w diecie, patriotyzm konsumencki

 

Grupa docelowa:  osoby w wieku 18-59, młode matki 18-39, rodziny z dziećmi

Czas trwania: sierpieńwrzesień 2022

Budżet: 61950 zł netto

Rynek: Polska

PLANY 2023

1. Promocja i zwiększenie rozpoznawalności Jabłka Grójeckiego z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym wytwarzanego przez grupę producentów oraz upowszechnienie wiedzy o systemie jakości, w ramach którego wytwarzane są Jabłka Grójeckie

WSPARCIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2 „WSPARCIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW NA RYNKU WEWNĘTRZNYM” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020

 

Cel: Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (jabłko grójeckie) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Chronione Oznaczenie Geograficzne).


Czas trwania:
czerwiec 2023 – wrzesień 2024

Budżet: 1 512 320 zł netto

Wnioskowana kwota pomocy: 1 058 624 zł netto

Rynek: POLSKA, NIEMCY, SZWECJA, NORWEGIA, FINLANDIA

NASZE MARKI

Bogactwo owoców czyni rejon Grójecczyzny  „największym sadem Europy”.

Naszym zobowiązaniem jest jakość i bezpieczeństwo. Dzięki naszemu doświadczeniu każdy etap procesu produkcyjnego jest majstersztykiem.

Wiemy, że wyjątkowość naszych produktów wynika głownie z natury. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie, dbamy o przyrodę: wodę, powietrze i pszczoły.

Nie bez znaczenia są też ludzie. Za każdym owocem stoi człowiek. Naszą dumą są Jabłka Grójeckie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (skrót ChOG).

CHoG_pl_IGP_4c

Te wyjątkowe owoce zasługują na coś więcej. Nasze jabłka są świetne pod każdym względem: surowe, gotowane czy duszone. Zdecydowaliśmy się „zamknąć ich smak” w butelce, tworząc jednocześnie nową markę – Sady Grójeckie, która łączy wszystkie nasze produkty i prowadzi nas ku przyszłości.

 

PROJEKTY W REALIZACJI

PROJEKTY ZAKOŃCZONE